TUULETETUN ALAPOHJAN RAKENTAMINEN SAVIKKOALUEELLE

 

GEOSUUNNITTELUN SUUNNITTELUOHJE 06.01.2018

 

 

Tuuletetun alapohjan rakenteiden, ryömintätilan ja pohjarakenteiden kokonaiskorkeudeksi oletetaan 2500 mm.

 

Eli kokonaiskorkeus muodostuu rakennuksen lattiatason ja tuuletetun alapohjarakenteen salaojitusta varten tehtyjen kaivu-urien kaivutasojen välisestä korkeuserosta.

 

Kokonaiskorkeus tarkistetaan rakennesuunnittelijan alapohjarakennepiirustusten avulla.

 

Olettamalla, että rakennuksen lattiataso on olemassa olevaa maanpintaa 0.3…0.5 m korkeammalla tasolla, tuuletun alapohjan rakenteiden, ryömintätilan ja pohjarakenteiden toteuttaminen edellyttää 2.0…2.5 m syvyyteen ulottuvaa maankaivua.

 

Yhtenäisellä savikkoalueella luonnonvarainen savikerrostuma on häiriintymättömänä käytännössä täysin vettäläpäisemätön. Savikkoalueella luonnonvaraisen savikerrostuman päälle muodostuu pintavesistä orsivesikerrostumia. Savikkoalueelle tehdystä 2.0…2.5 m syvästä kaivualueesta muodostuu laaja orsivesiallas, johon pintavedet suotautuvat:

 

a) savikerrostuman päällä olevien vettäläpäisevien maakerrosten/täyttöjen läpi.

 

b) savikerrostumaan kaivettujen putkijohtojen kaivu-uriin pengerrettyjen vettäläpäisevien täyttöjen (hiekka, sora, sepeli) läpi.

 

Tuuletetun alapohjan kosteusteknisessä mitoituksessa tulee lähtökohtaisesti olettaa, että:

 

* Savikkoalueella tuuletetun alapohjan rakenteita varten tehty kaivanto on ilman kuivatuksen rakenteita ”vesitiivis orsivesiallas”.

 

* Savikkoalueella tuuletun alapohjan alueelle ei saa muodostua orsivettä missään olosuhteissa.

 

Mikäli vaativien ja haitallisten olosuhdetekijöiden hallinnassa savikkoalueella epäonnistutaan,  tuuletetun alapohjarakenteen kosteustekninen toimivuus muodostuu haitalliseksi ja virheelliseksi.

 

A. Kaivannon kaivupohjan muoto täytyy olla ”millimetrin tarkka”: a) kaivetun saven pintaan ei saa muodostua yhtäkään painannetta, johon orsivesi jää paikoilleen b) saven pintaa pitkin virtaavat vedet tulee ohjautua systemaattisesti syvimmällä tasolla olevaan salaojitusputkeen.

 

* Mikäli kaivutyön seurauksena kaivetun saven pintaan jää painanteita, orsivesi jää painanteisiin ja haihtuu jatkuvana prosessina alapohjan tuuletettuun tilaan.

 

* Painanteisiin jäävän orsiveden haihtuminen alapohjan tuuletettuun tilaan on pysyvä kosteustekninen haitta.

 

* Häiriötilanteiden (esim. tukokset salaojituksessa, tulvatilanteet sadevesiviemäröinneissä, putkistovauriot)  aiheuttamien kosteushaittojen määrä ja vaikeus korostuu, kun kaivetun saven pinta on virheellinen.

 

B. Kaivannon kaivupohjaan ei saa suotautua orsivesiä olemassa olevien putkijohtojen kaivu-urien vettäläpäisevien täyttöjen läpi.

 

* Mikäli kaivupohjan läheisyydessä on vanhoja putkijohtojen kaivu-uria, tulee orsiveden virtaukset kaivu-urissa kaivupohjan alueelle estää vettä läpäisemättömien pohjarakenteiden avulla.

 

C. Kaivannon kaivupohjaan ei saa suotautua orsivesiä vanhoilta kaivualueilta.

 

* Mikäli kaivupohjan läheisyydessä on vanhoja kaivualueita (esim. purettujen rakennusten kellaritiloja, jotka on täytetty vettäläpäisevillä materiaaleilla), tulee orsiveden virtaukset vanhoilta kaivualueilta kaivupohjan alueelle estää salaojittamalla myös vanhat kaivualueet.

 

D. Pintavesien lisääminen (sadannan imeyttäminen) orsivesikerrostumaan tuuletetun alapohjarakenteen läheisyydessä ei ole sallittua missään olosuhteissa.

 

 

 

Geo-Master Oy